Dublin Port Pass

Lahat ng Manggagawa sa Port, mga Bisita, Kontratista na nangangailangan ng access sa mga Lugar na Ginagamit ng Marami ay DAPAT kumpletuhin ang Dublin Port Pass

 

Ipinakilala ng Dublin Port Company (DPC) ang isang mandatoryong kinakailangan sa Kalusugan at Kaligtasan at seguridad na tinatawag na ‘Dublin Port Pass‘ noong 2020.

Isa na ngayong mandatory na kinakailangan para sa lahat ng empleyado ng daungan, nangungupahan, kontratista, mga tauhan ng barko at bisita na nangangailangan ng access sa Common User Area sa Dublin Port (tingnan ang mapa) upang matagumpay na makumpleto ang isang dalawang hakbang na proseso ng induction at access control:

Unang Hakbang

Matagumpay na kumpletuhin ang kurso sa Dublin Port Pass Induction

Pangalawang Hakbang

Mag-aplay para sa Access Control Card

Ang mga kurso sa induction para sa Dublin Port Pass (DPP) ay itinalaga bilang bahagi ng pangako ng Dublin Port Company para sa kaligtasan. Inaatasan ang mga Gumagamit sa Port na kumpletuhin ang kaukulang modyul ng pagsasanay sa Dublin Port Pass upang ma-access ang mga lugar* sa loob ng Dublin Port na itinalaga bilang hinihigpitan. Sa matagumpay na pagkumpleto sa Dublin Port Pass magiging kwalipikado kang mag-aplay para sa Dublin Port Access Control Card. Sa pamamagitan ng card na ito magkakaroon ka ng access sa mga lugar kung saan ka nakakumpleto ng induction.

Mga Kasalukuyang May Hawak na Access Control Card: Hindi nila kailangang kumpletuhin ang Pangalawang Hakbang at awtomatikong ma-a-update ang kanilang access para sa mga naaangkop na lugar kasunod ng matagumpay na pagkumpleto sa online induction.

Walang babayaran para kumpletuhin ang dalawang-hakbang na prosesong pangkaligtasan at pangseguridad;gayunpaman may sisingilin na €20 para sa kapalit na mga access control card. Ilalapat ito sa panahong 2022/2023

Saan ang Lugar na Ginagamit ng Marami?

Ang Lugar na Ginagamit ng Marami ay tumutukoy sa mga sumusunod na lugar sa hilagang bahagi ng Port na mapupuntahan mula sa Alexandra Road;

 • Alexandra Quay East – na may tatlong gumaganang berth (mga berth 38, 39 at 40)

 • Ocean Pier (Alexandra Basin East) – na may anim na gumaganang multi-purpose na berth (mga berth 32-37) at dalawang gumaganang rampa ng Ro-Ro.

 • Alexandra Quay West – na may apat na gumaganang berth (mga berth 28-31) at isang gumaganang rampa ng Ro-Ro

Gayundin, may dalawang gumaganang berth (mga berth 46-47) sa timog na bahagi ng Port na karaniwang tinatawag bilang Coal Quay.

 *Pakitandaan:

 Pinangangasiwaan ng Dublin Port Company (DPC) ang access sa: No. 1 & 2 Branch Road South at sa Lugar na Ginagamit ng Marami sa South Port

 Pinangangasiwaan ng Doyle Shipping Group (DSG) ang access sa: No. 3 & 4 Branch Road South – Alexandra Quay Container Terminal

 

UNANG HAKBANG: Dublin Port Pass Induction

Ang kurso sa Dublin Port Pass induction ay naka-host sa Flex Manager at magtatagal nang humigit-kumulang 30 minuto para kumpletuhin:

 • MAG-CLICK SA MAGREHISTRO NGAYON – Button sa Ibaba
 • PILIIN ang lugar sa Dublin Port na kailangan mong i-access*
 • KUMPLETUHIN ang proseseo ng pagrerehistro – Pangalan, Email, Telepono
 • I-VERIFY ang iyong pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pagkuha ng larawan – mula sa device na may camera hal., webcam, laptop, smart phone, tablet
 • PANOORIN ang induction video – alamin ang tungkol sa mga panganib at kinakailangan para sa pangkapaligirang kalusugan, kaligtasan at seguridad
 • SAGUTIN ang mga multiple-choice na tanong – ang ilan ay mandatoryong maipasa. 
 • MAKAKUHA ng minimum na iskor na 80% para pumasa
 • MAGPATULOY sa Pangalawang Hakbang at mag-aplay para sa bagong access control card  

Lahat ng Gumagamit sa Port ay kailangang ulitin ang Dublin Port Pass Induction kada apat na taon. Ito ay mandatoryong kinakailangan upang matiyak na mananatiling pare-pareho at up to date ang mga pamantayan sa pagsasanay sa kaligtasan sa port sa lahat ng may hawak na access card.

 

KUNIN ANG DUBLIN PORT PASS INDUCTION


PANGALAWANG HAKBANG: APLIKASYON PARA SA ACCESS CONTROL CARD

Sa matagumpay na pagkumpleto sa Unang Hakbang, kwalipikado ang mga Gumagamit sa Port na mag-aplay para sa Access Control Card.

Mga Kasalukuyang May Hawak na Access Control Card: Awtomatikong ma-a-update ang access para sa naaangkop na lugar kapag matagumpay na nakumpleto ang online induction.

Mga Aplikante para sa Bagong Access Card: Mag-aplay para sa Access Control Card para sa lugar na kailangan mong i-access (tingnan ang mapa):

 • MAG-CLICK SA MAG-APLAY NGAYON – Button sa Ibaba
 • PILIIN ang lugar sa Dublin Port na kailangan mong i-access*
 • KUMPLETUHIN ang form ng aplikasyon para sa access control card
 • MAG-UPLOAD ng digital na larawan nang sinusunod ang mga panuntunan sa larawan
 • ISUMITE ang aplikasyon – Aabisuhan ka sa email kapag handa na ang iyong card
 • KOLEKTAHIN ang iyong access control card mula sa naaangkop na kompanya* sa pamamagitan ng pagpapakita ng valid na may larawang ID sa anyo ng valid Pasaporte o Lisensiya sa Pagmamaneho sa Ireland/EU

*Pakitandaan:

Pinangangasiwaan ng Dublin Port Company (DPC) ang access sa: No. 1 & 2 Branch Road South at sa Lugar na Ginagamit ng Marami sa South Port

Pinangangasiwaan ng Doyle Shipping Group (DSG) ang access sa: No. 3 & 4 Branch Road South – Alexandra Quay Container Terminal

 

SIMULAN ANG APLIKASYON PARA SA ACCESS CONTROL CARD

MGA MADALAS NA ITINATANONG